“Принудителен” режим на група

Ако режимът на групата е “принудителен” за нивото на курса, тогава той се прилага към всяка отделна дейност в курса. Индивидуалните настройки на групата за различните дейности се пренебрегват.

Това е полезно когато някой желае да основе курс предназначен за няколко различни и отделни групи.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University