Редактиране на текст с Markdown

Markdown увеличава възможностите на текстовия формат на Moodle, като Ви позволява да подчертавате (удебелени и наклонени букви), структурирате (добавяне на подточки и заглавия) и създавате линкове (към ресурси на друг уеб сървър). Можете да използвате Markdown на много места в Moodle, като го изберете от листа с форматиране, който се намира под текста, когато имате тази опция. .

Основен текстов материал

Въвеждането на текст става в полето за текст или в кутията за текст, натискайки два пъти “enter” за да приключите параграфа и да оставите празен ред преди началото на следващия.

Подчертаване на текста

Имате три варианта за подчертаване на дадена фраза с Markdown- наклонен текст, удебелен текст или наконен и удебелен текст. Това се постига, като оградите желаната част от текста със звездички, например:

*italic* -> наклонен
**bold** -> удебелен
***bold italic*** -> наклонен и удебелен

Тези начини за подчертаване може да се прилагат за единични думи, за редица от думи и дори за части от думата:

*една* дума -> една дума
***няколко думи*** -> няколко думи
не**поносим**ост -> непоносимост

Подчертаването (_) може да се използва заменяемо със звездички за тази цел.

Заглавия

Markdown Ви позволява да създадете раздели във Вашия текст посредством заглавия. Възможни са шест степенувания (подзаглавия), въпреки че обикновено в текстовете не се използват повече от три. Например в текста, който четете в момента, има три обособени подзаглавия.

Можете да създадете заглавие като поставите в началото на реда един или повече символи от вида (#). Един такъв символ определя най-голямото и най-важно заглавие, а шест такива символа Ви дават най-маловажното и малко заглавие.

# заглавие на раздела
## подзаглавие на раздела
### подпод заглавие на раздела
и т.н.

Първите две нива на заглавия са най-срещани и могат да бъдат допълнително оформени така, че да се открояват повече в общия текст (въпреки че резултата е идентичен с първия метод). За целта се изписва ред от еднакви знаци (=) или тирета (-) под заглавието, както е посочено долу:

заглавие на раздела
===============

подзаглавие на раздела
------------------

Структуриране на текста

с подточки

Подточките се правят, като всеки нов ред започва със звездичка, последвана от празно място преди съдържанието на подточката. Имайте предвид, че празното място е важно и не бива да бъде изпускано.

* първа подточка
* втора подточка
* трета подточка

става

 • първа подточка
 • втора подточка
 • трета подточка

Номериране

Номериране на нов ред се създава, като в началото на реда се изпише номер, последван от празно място и след това съответния текст.

1. първа точка
2. втора точка
3. трета точка

става

 1. първа точка
 2. втора точка
 3. трета точка

Подструктуриране

Можете да създавате под- подточки и номерации в структурата на текста, както и да ги смесвате в рамките на параграфа:

  * главна подточка едно
   * под-подточка
   * под-подточка 2
  * главна подточка две
  1. номерирана точка едно
    1. под-номерирана точка
  2. номерирана точка две

става

 • главна точка едно
  • подточка
  • подточка 2
 • главна точка две
  1. номерирана точка едно
   1. под-номерирана точка
  2. номерирана точка две

Цитати

Можете да означите цитиран раздел в текста, като слагате в началото на всеки ред знака (>).Този знак е избран, защото много и-мейл програми го използват, за да покажат цитат. В резултат, маркираните редове ще се изпишат навътре спрямо полето на страницата.

> Това е цитиран параграф,
> разделен на два реда

става

Това е цитиран параграф разделен на два реда

Можете да си спестите малко писане, чрез поставяне на знака (>) в началото на първия ред от параграфа, който искате да маркирате като цитат

> това е един цитиран
параграф, въпреки че е разделен
на няколко реда.

става

това е един цитиран параграф, въпреки че е разделен на няколко реда.

Уеб линкове

Има два начина да създадете линкове към уеб ресусрси. Първият е да включите линка в реда, като сложите видимия текст, на който читателите ще кликват, в квадратни скоби и URL адреса веднага след това в обикновени скоби без да оставяте празно място между двата комплекта скоби; можете също така да добавите заглавие на линка в кавички след URL адреса.

Един [примерен линк](http://example.com/ "Възможно заглавие") в изречение.

става

Един примерен линк в изречение.

Ако има добавено заглавие, то ще се появи в квадратче, което автоматично се показва ако застанете с мишката (курсура) над линка. Опитайте да видите как това става на посочения горе линк.

За по-дълги линкове можете да избегнете разделянето на адреса на два реда като използвате “бележка под линия” и добавите кратко идентификационно име на линка във втори квадратни скоби (може да използвате къса обяснителна дума, фраза или просто номер).

Един [примерен линк][ex] в изречение.

След това , навсякъде в документа, но за предпочитане направо след абзаца с линка или заедно с други URL линкове на края на страницата, можете да определите URL отговарящо на идентификацията:

[ex]: http://example.com/ "Възможно заглавие"

Крайният резултат от вторият пример няма да бъде различен от първия. Това просто е начин работата по документа да е по-изчистена и организирана, за да може по-лесно да се нанасят корекции (особено ако работите с други хора).

Ако желаете текста на Вашия линк да бъде еднакъв с URL, трябва да сложите URL в скоби от вида < >, например:

<http://moodle.org/>

което става

http://moodle.org

Картинки

Картинките се слагат по много сходен на уеб линковете начин, но са предшествани от удивителен знак. ‘Алт текст’(алт – алтернативен) се добавя заради потребители, които поради някаква причина не могат да видят картинката, така че текстът трябва да има смисъл и без видим образ. Текстът също така ще служи за “подсказка” на тези, които редактират с Markdown, както и за напомняне за целта на картинката.

“Заглавието” се показва в малък правоъгълник, когато потребителя премине с мишката над картинката и може също да дава допълнителна информация.

![alt text](/path/img.jpg "Възможно заглавие")

И подобно на уеб линковете, Вие може да организирате Вашия документ, като сложите всички URL адреси “под черта”. Просто трябва да дадете на картинката кратко име:

![alt text][photo]

и на всяко друго място в документа трябва да свържете това име с файл на картинка:

[photo]: /url/to/img.jpg "Възможно заглавие"

Ето един пример заедно с резултата от него:

![Google logo](http://www.google.com/images/logo.gif "The Google logo")

Google logo

´Алт текстът´, който също така е важен и за достъпа, много често ще бъде използван от потребителите, когато линковете към картинки не работят или са временно недостъпни:

![alt text for broken image](http://example.com/intentionally.broken.link "This image will never display")

става(точния резултат зависи от Вашият браузър)

alt text for broken image

Допълнителни теми

Това кратко въведение покрива опциите на Markdown, които се използват в повечето случаи. Възможно е да постигнете много по сложни резултати, особенно ако знаете как да пишете на HTML. По този въпрос можете да намерите разяснения в отделен документ за Допълнително използване на Markdown

Повече информация за допълнителната употреба на Markdown

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University