Скали

Учителите могат да създават нови скали, които да се използват в курса при всяка дейност, включваща оценяване.

Името на скалата трябва да бъде фраза, която я описва напълно: това ще се появи в раздела със списък на скали, както и на помощните бутони.

Самата скала е дефинирана с определен списък от стойности, вариращи от позитивни до негативни, отделени със запетайки. Например:

Разочароващо, Не достатъчно добро, Средно, Добро, Много добро, Отлично!

Скалите трябва да включват добро описание за това какво означават и как се очаква да се използват. Описанието ще се появи на страниците за помощ за учители и ученици.

Може да има една или повече “Стандартни” скали описани на Вашия сайт от системния администратор. Тази опция е достъпна за всички курсове.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University