Достъпни проучвания

За момента Мудъл предлага няколко типа проучвания.

Достъпните типове проучвания са избрани като особено полезни за оценяване на он-лайн обучителна стреда, която използва конструктивната педагогика. Полезни са за идентифициране на конкретни ситуации и тенденции, които могат да възникнат сред курсистите по време на курса. (За повече информация за използването на тези анализи, погледнете: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002)


COLLES - Проучване за конструктивната online среда за обучение

  COLLES се състои от 24 понятия, групирани в шест скали, всяка една от които ни помага да адресираме ключов въпрос, касаещ качеството на online средата за обучение:

  Уместност Колко приложимо е online обучението към професионалната практика на студента?
  Разсъдливост Дали online обучението стимулира критичната самооценка на студента?
  Интерактивност До каква степен студентите участват в online научни диалози?
  Преподавателска подкрепа До каква степен преподавателите помагат на студентите да участват в online обучението?
  Подкрепа от колеги студенти Дали се оказва прецизна и насърчителна подкрепа от страна на останалите студенти?
  Интерпретация Дали студентите и преподавателите осъществяват високо ниво на комуникативност в online средата?

  Подкрепянето на динамичната страна на обучение е нова теория за знанието: социален конструктивизъм, който описва обучаващия се като задаващ понятия в рамките на социално интерактивнa научна среда. Социалният конструктивизъм е епистемиология, иначе казано начин на знание, при който учащите се си сътрудничат, за да реконструират разбиранията си, най-вече в контекста на взаимното изследване, базирано на техния собствен опит.

  Основна цел на това сътрудничество е студентите да развият комукикативна компетенция, иначе казано възможността да встъпват в открит и критичен дебат както с преподавателя, така и с останалите колеги. Този дебат се характеризира с взаимната ориентация към конструирането на реципрочни разбирания и критично отношение спрямо основните допускания.

  COLLES е разработен с цел да ви позволи да съблюдавате до каква степен сте способни да използвате интерактивните възможности на Световната мрежа с цел въвличане на студентите в динамични образователни упражнения.

  (Тази информация е взаимствана от страницата на COLLES. Може да научите повече за COLLES и авторите му на: http://surveylearning.com/colles/)


ATTLS - Проучване за отношението спрямо мисленето и ученето

  Теорията за „стилове на учене”, произтичаща от изследванията на половете, ни предоставя изследователски инструмент, чрез който да тестваме качеството на дебат в рамките на сътрудническа среда.

  ATTLS е инструмент, разработен от Galotti, за измерване до каква степен човек е „свързан учащ се”(СУ) или „отделен учащ се”(ОУ)

  Хората с по-висок коефициент СУ са склонни да намират учението за по-приятно и са по кооперативни, благоприятни и са по-склонни да градят идеите на останалите, докато хората с по-висок ОУ коефициент приемат по-критично и по-аргументативно отношение спрямо учението.

  Изследвания са доказали, че тези два стила обучение са независими един от друг. Още повече, те са просто отражение на отношенията спрямо учението; не капацитети на учение или интелектуален потенциал.

  Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

  Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

  Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University