Вмъкнати коментари

Ако активирате тази опция, оригиналното представяне ще бъде копирано в отделно поле за коментари, което по време на оценяването ще улесни нанасянето на корекции и коментари (примерно като се използва различен цвят) или редактирането на оригиналния текст.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University