Ключови думи

Всяка статия в речника може да има списък с ключови думи (или подобни).

Вкарвайте всяка нова ключова дума на нов ред (не я отделяйте със запетайки).

Ключовите думи и фрази могат да се използват като алтернативни начини за намиране на статията. Например ако използвате филтъра за автоматично линкване на речника, тогава ключовите думи ще се използват (както и основното име на статията), когато се определя кои думи да се свържат към тази статия.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University