Настройки на въпросите

Някои от типовете въпроси имат опция, която се активира чрез маркиране. Типовете въпроси и значението на опцията са описани подробно по-долу.

  1. Множествен избор Има вариант на въпросите с множествен избор, наречен "Множествен избор- множество отговори". Ако опцията на въпроса е активирана, курсистът е задължен да посочи всички верни отговори от комплекта предложени отговори. Във въпроса може да е или да не е посочено колко верни отговори има. Например "Колко от посочените са били президенти на САЩ?" не дава, докато "Посочете двамата президенти на САЩ от изброените в листа." дава броя верни отговори. Броят на верните отговори може да бъде от един до максимално заложения брой отговори. (Такъв тип въпрос с един верен отговор е различен от стандартния множествен въпрос, тъй като първия позволява на курсиста да посочи повече от един отговори, а втория - не позволява).

  2. Кратък отговор По подразбиране размерът на буквите в текста (големи и малки букви) не се взима под внимание. Ако опцията към този въпрос е маркирана, тогава се прави разлика между малки и големи букви.

  3. Другите типове въпроси не използват допълнителни опции.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University