Видове въпроси

Типовете въпроси, които могат да се използват в уроците към момента са:

 1. Въпроси с множествен избор Този тип въпрос е заложен по подразбиране. Въпросите с множествен избор се използват когато от курсиста се иска да избере един отговор от група алтернативи. Верният отговор извежда курсиста напред в урока, грешният не му позволява да продължи нататък. Понякога грешните отговори се наричат "смутители" и ползотворността на този тип въпроси често разчита повече на "смутителите" отколкото на самия въпрос или на верния отговор.

  Всеки отговор може да има коментар или отзвук. Ако такъв не е въведен, по подразбиране излиза или "Това е верен отговор!" или "Това е грешен отговор!".

  Възможно е да има повече от един верен отговор на въпрос с множествен избор. Различните верни отговори може да дават на курсистите различни коментари и да водят до различни следващи страници в урока, но не варират в оценките (това е, защото някои въпроси не са по-вярни от други поне за целите на оценяването.) Възможно е всички отговори да бъдат верни и е възможно да прехвърлят курсиста към ралични части от урока в зависимост от смисъла им.

  Множествен избор Има вариант на въпросите с множествен избор, наречен "Множествен избор- множество отговори". Ако опцията на въпроса е активирана, курсистът е задължен да посочи всички верни отговори от комплекта предложени отговори. Във въпроса може да е или да не е посочено колко верни отговори има. Например "Колко от посочените са били президенти на САЩ?" не дава, докато "Посочете двамата президенти на САЩ от изброените в листа." дава броя верни отговори. Броят на верните отговори може да бъде от един до максимално заложения брой отговори. (Такъв тип въпрос с един верен отговор е различен от стандартния множествен въпрос, тъй като първият позволява на курсиста да посочи повече от един отговори, а втория - не позволява).

  Отново верните отговори водят до ход напред, грешните задържат на същата страница или връщат назад в урока. Когато има повече от един верен отговор, преходите би трябвало да са към една и съща страница, това се отнася и за грешните отговори. Ако това не е така се появява съобщение на учителската страница на урока. Верният коментар, ако е необходимо, може да се дава на първия верен отговор както и коментарът на грешния отговор, ако е необходимо, може да се дава на първия грешен отговор. Коментарите към другите отговори се игнорират (без предупреждение).

 2. Кратък отговор Изисква от курсиста въвеждане на кратък текст. Той се проверява сред един или повече отговори. Отговорите могат да бъдат както верни така и грешни. Всеки отговор може съответно да има коментар/отзвук. Ако няма въведен коментар, по подразбиране се изписва "Това е верен отговор!" или "Това е грешен отговор!". Ако въведеният текст не съвпада с нито един от отговорите, тогава се счита, че на въпроса е отговорено грешно и се показва коментарът за грешен отговор.

  По принцип не се прави разлика между малки и големи букви, но има опция това да бъде зачетено.

  Знакът звездичка (*) може да бъде използван в отговор като "wild card" знак. Той замества различен брой знаци (включително липсата на такива). Например отговорът "гол*" ще съвпадне с "голтак", "голям" и "гол". Ако някой от отговорите е просто "*" (само *) този отговор ще съответства на всичко и обикновено се използва като последен "обиращ" отговор. Процесът на съответствие минава през отговорите в реда, в който те се появяват на екрана. При първото съвпадение процесът спира и съответния резултат (коментар, ако съществува) се дава.

  Ако звездичка (*) е необходима да се напише в самия текст, трябва да се въведе \*, наклонена черта - звездичка.

 3. Вярно/Грешно Отговорът на този тип въпроси има два варианта, вярно или грешно. Курсистът трябва да избере кой е правилният отговор. Този тип въпроси е в основата си въпрос с множествен избор, който има само два варианта на отговори.

 4. Съвпадение Това са много силни и гъвкави въпроси. Те се състоят от лист от имена или твърдения, които трябва коректно да съвпаднат с подобно изброени в лист други имена или твърдения. Например "Свържете столицата със съответната държава" с два листа: Япония, Канада, Италия и Токио, Отава, Рим. Възможно е да има повтарящи се елементи в единия от листовете, но трябва да се внимава повторенията да са идентични. Например "Идентифицирайте типа на тези създания" "гарван, крава, мравка, куче" и "птица, животно, инсект, животно".

  Когато се създава такъв тип въпрос, понятията от първия лист се вписват в кутийките за отговори, а понятията от втория лист отиват в кутийките за коментари. Един път създадена, се показва по-коректно обозначена схема. Когато курсистът успешно свърже отделните понятия, се използва преходът при първия отговор. При грешно свързване се използва преходът при втория отговор. Този тип въпроси не поддържа коментари / отзиви, на курсиста се казва колко свързвания са верни или че всичките са верни.

  За разлика от въпросите с множествен избор, където възможните отговори са показани в произволен ред, първия лист от понятия не е разбъркан, а се показва по реда на въвеждане. Това позволява конструирането на въпроси за "Подредба". Примерно въпросът " Подредете изброените по дата на раждане, най-ранният първи" с лист 1., 2., 3., 4. и Лонгфелоу, Лорънс, Лоуел, Ларкин. Местата на изредените във втория лист се разбъркват преди да бъде използван във въпроса, разбира се.

 5. Числови Този тип въпроси изисква въвеждане на число като отговор. В най-опростената си форма той изисква даването само на един отговор. Наприемр "Колко е две плюс две?" с отговор 4, с който се продължава напред в урока. В повечето случаи е по-добре да се зададе стойност от- до, защото задаването на единична числова стойност провокира опитите да се "познае или пропусне". Така, ако въпросът е "Колко е 10 разделено на 3?" е необходимо да се даде отговор от типа "минимум:максимум", който е две стойности, разделени от двуеточие (:). При такъв случай, ако 3.33:3.34 е даден като приемлив интервал за верен отговор, тогава отговорите 3.33, 3.333, 3.3333...ще бъдат приети за верни. "Грешните" отговори ще включват 3.3 (по-малко от минимума) и 3.4 (по-голямо от максимума).

  Позволени са повече от един верни отговори, като те могат да бъдат единични или двойки стойности. Имайте предвид, че реда, в който отговорите се слагат в теста, е: Отговор 1, Отговор 2... така че трябва да се обърне внимание за поставянето на желания коментар. Например въпросът "Кога е роден Ларкин?" може да има единична стойност 1922 (точен отговор) и двойка стойности 1920:1929 (Двадесетте) като не толкова точен отговор. Редът, в който тези стойности трябва да се включат в теста, логично, е 1922 и след това 1920:1929. Първия отговор може да има коментар "Това е точно така!" докато коментара на втория въпрос трябва да е "Това е близко, оцелихте вярното десетилетие!"

  Грешни отговори също могат да се дават, но в зависимост от техният обхват, трябва да се внимава да бъдат поставяни след верните отговори. Например при прибавяне на грешен отговор 3:4 към въпроса "10 делено на 3", необходимо е той да се появи след верния отговор. Така подредбата на отговорите ще бъде 3.33:3.34 ("верният" отговор) и после 3:4 ("грешния", но не най-грешния отговор!).

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University