Позволяване на курсиста да премине повторно урока

Тази настройка определя възможността курсиста да премине през урока само един път или по няколко пъти. Преподавателят може да прецени, че урокът съдържа материал, който курсиста трябва да изучи внимателно. В такъв случай повторното минаване през урока е добре да бъде позволено. Ако, обаче, материалът се използва повече като изпит, тогава на курсистите не би трябвало да се позволява повторен преглед на урока.

Когато на курсистите е позволен повторен преглед на урока, оценките, показани на Страницата с оценки, са или осреднена от всичките прегледи оценка или тяхното най- добро представяне за урока. Следващият параметър определя коя от тези две алтернативи ще бъде използвана.

Имайте предвид че Анализаторът на въпроси винаги взима предвид отговорите от първото минаване на урока, резултатите от последващи опити се игнорират.

По подразбиране тази опция е разрешена (Да), което означава, че на курсистите е разрешено повторно преминаване на урока. Предполага се, че само в извънредни положения, опцията ще е включена на НЕ.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University