Изчислителни въпроси

Изчислителните въпроси предлагат начин за създаване на индивидуални числови въпроси чрез използването на променливи, които се заместват с индивидуални стойности по време на теста.
По-долу в умален вид е представена главната страница за редактиране с въведени примерни стойности:

Въпрос:

Изображение:

Формула за правилен отговор:

  

Точност:

±

Тип точност:

Важни цифри:


В полето за въпроса и "Формулата за верен отговор" {a} и {b} се виждат. Тези и други {name} могат да се ползват като прменливи, които се заместват с някаква стойност по време на теста. Правилният отговор се изчислява при завършване на теста с израза в "Формула за правилен отговор", който е изчислен като числов израз след заместване с променливите. Възможните стойности за променливите са нагласени или генерирани на страница, която се отваря по-късно, в "програма за редактиране" за изчислителни въпроси...
Формулата в примера използва фактор +. Други символи, които могат да се ползват са -*/ и %, където % е символ за модул. Възможно е също използването на математически PHP-функции. Възможни са също и 24 едноаргументови финкции:
abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
и две двуаргуметови функции
atan2, pow
както и функциитеmin и max, които могат да имат два или повече аргумента. Възможно е също да се използва функцията pi, за която не са необходими аргументи. Не забравяйте да използвате скоби - правилното приложение е pi(). По същия начин, другата функция трябва да има аргумант(и) в скоби. Възможно е например sin({a}) + cos({b}) * 2. Не би трябвало да е проблем да се поставят функциите една в друга като например cos(deg2rad({a} + 90)) etc.
Повече информация за ползването на тези PHP-функции можете да намерите наPHP web-сайта

Колкото до числови въпроси, възможно е да се позволи поле, в което всички отговори да се приемат за верни. Полето "Точност" се използва за тази цел. Има три различни типа точности. Те саОтносителна, Номинална и Геометрична. Да речем, че правилният отговор по време на тест е изчислен на 200 и точността е нагласена на 0.5, тогава отделните типове точност имат различни резултати:

Относителна: Интервалът на точност е изчислен чрез умножаване на верния отговор с 0.5, т.е. в случая имаме 100. За тази точност правилният отговор трябва да е между 100 и 300. (200 ± 100)
Това е полезно ако величината на правилният отговор може да варира в голяма степен между различни стойности на променливите.

Номинална: Това енай-простият тип, но не е много силен. Правилният отговор трябва да е между 199.5 и 200.5 (200 ± 0.5)
Този тип точност може да е полезен ако разликите между отделните правилни отговори са малки.

Геометрична: Горната граница на интервала на точност е изчислена като 200 + 0.5*200 и е същата като при относителната точност. Долната граница се изчислява като 200/(1 + 0.5). Правилният отговор в този слуай трябва да е между 133.33 и 300.
Това е подходящо за комплексни изчисления, при които трябват по-големи точности. За горните граници ще се използват относителни точности от 1 или повече, но за долните това няма да е подходящо, защото по този начин правилният отговор навсякъде ще стане нула.

Полето Важни цифри се отнася само до това как правилният отговор трябва да е представен в отчетите. Примери: Ако е нагласен на 3, тогава правилният отговор 13.333 ще е представен като 13.3; 1236 - като 1240; 23 - като 23.0 etc.

Полето за обратна връзка и полето за елементите по избор се използват, както при числови въпроси.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University