Импортване на "GIFT" формат файлове

GIFT е най-изчерпателният формат, достъпен в Moodle за качване на тестови въпроси от текстови файл. Той е проектиран като лесно достъпен начин за учителите, които пишат въпроси в текстов формат. Той поддържа въпроси тип “Оградете верния отговор”, “Вярно-грешно”, “Кратък отговор”, “Съответстващи и Числови въпроси”, както и прибавянето на _____ за “липсваща дума”. Могат да се смесват няколко вида въпроси в един текстови файл, а форматът също така поддържа и коментари на реда, имена на въпросите, обратна връзка и процентни оценки. Отдолу има няколко примера:


  

Текстовият енкодинг на Вашия текст трябва да е същия, както този на Moodle инсталацията. Примери може да видите тук: gift/examples.txt.

Типове въпроси

Въпрос с множествен отговор:
При въпросите с множествен отговор пред грешните отговори се поставя тилда (~), а пред верния отговор се слага знак за равенство (=).

   Кой е погребан в гробницата на Грант?{~Грант ~Джеферсън =никой}

Форматът Липсваща дума автоматично вмъква подчертаваща черна линия (като тази _____) в изречението. За да използвате формата Липсваща дума, поставете отговорите в изречението, там където искате да се появи подчертаващата черната линия.

   Грант е {~погребан =положен ~живеещ} в гробницата на Грант.

Ако отговорите са поставени преди пунктоационнния знак за край на изречението, подчертаващата черна линия за формат "Липсваща дума" ще бъде вмъкната. Всички типове въпроси могат да бъдат писани във формат Липсваща дума.

Трябва да има празен ред (двойно натискане на "enter"), който да отделя въпросите. За яснота, отговорите могат да бъдат написани на отделни редове и дори разкъсани. Например:

   Американският празник "Денят на благодарността" се празнува на {
     ~втория
     ~третия
     =четвъртия
   } четвъртък на ноември.

   Японските йероглифи произхождат от? {
     ~Индия
     =Китай
     ~Корея
     ~Египет}

Кратък отговор:
Отговорите във въпроси от типа "Кратък отговор" винаги се предхождат от знак за равенство (=), индикиращ, че всички те са верни отговори. Отговорите не трябва да съдържат тилда.

   Кой е погребан в гробницата на Грант?{=нито един =никой}

   Две плюс две е равно на {=четири =4}.

Ако има само един верен кратък отговор, може да бъде написан без знак за равенство, дотолкова, доколкото той не може да бъде объркан с въпрос Вярно-Грешно.

Вярно- Грешно:
В този тип въпроси отговорът индикира дали твърдението е вярно или грешно. Отговорът трябва да е написан като {TRUE} или {FALSE}, или с абревиатури {T} или {F}.

   Грант е погребан в гробницата на Грант.{F}

   Слънцето изгрява от изток.{T}

Въпроси за съпоставяне:
Съвпадащите двойки започват със знак за равенство (=) и са разделени със символа "->". Винаги трябва да има минимум три съвпадащи двойки.

   Въпрос за съпоставка. {
     =подвъпрос1 -> подотговор1
     =подвъпрос2 -> подотговор2
     =подвъпрос3 -> подотговор3
     }

   Посочете съответните столици на изброените държави. {
     =Канада -> Отава
     =Италия -> Рим
     =Япония -> Токио
     =Индия -> Ню Делхи
     }

Въпросите от този тип не поддържат последващ след отговор коментар и процентно оценяване на дадения отговор.

Числови:
Секцията с отговори за Числови въпроси трябва за започва със знак за номер (#). Числовите отговори могат да включват допустима грешка, която се въвежда след верния отговор, отделена с двоеточие. Така например, ако верният отговор е всеки между 1.5 и 2.5, тогава той трябва да бъде изписан по следния начин {#2:0.5}. Така се индикира, че 2 с допустима грешка 0.5 е вярно (т.e., всяка стойност от 1.5 до 2.5). Ако не е посочена допустима грешка, тя ще се счита за нула.

   Кога е роден Юлайсъс С. Грант? {#1822}

   Каква е стойността на Пи (до три знака след запетаята)? {#3.1415:0.0005}.

Допълнително, числовите отговори могат да бъдат въвеждани като интервал в следния формат {#МинималнаСтойност..МаксималнаСтойност}.

   Каква е стойността на Пи (до три знака след запетаята)? {#3.141..3.142}.

Интерфейсът на браузъра на Moodle не поддържа множествени числови отговори, но Moodle кода може, същото се поддържа и от GIFT. Това може да бъде използвано, за да се задава множествен числов интервал, също може да бъде особено полезно при комбиниране с процентово оценяване. Ако се използват множествени отговори, те трябва да бъдат разделени със знак за равенство, както отговорите на въпрос тип "кратък отговор".

   Кога е роден Юлайсъс С. Грант? {#
     =1822:0
     =%50%1822:2}

Имайте предвид, че тъй като браузърът GUI на Moodle не поддържа множествени отговори за числови въпроси, няма начин да ги видите или редактирате през Moodle. Единственият начин да промените числовия отговор е да изтриете въпроса и да го ре-импортнете (или да използвате нещо като phpMyAdmin).

Опции

В допълнение към тези базисни типове въпроси, този филтър предлага следните опции: коментар на реда, име на въпроса, обратна връзка/коментар и процентно оценяване.

Коментар на реда:
Коментари, които няма да бъдат импортнати в Moodle могат да бъдат включени в текстовия файл. Това може да се използва, за да се осигурят коментари в поле или повече информация за въпросите. Всички редове, които започват с двойна наклонена черта (без да се броят табулации и интервали), ще бъдат игнорирани от филтъра.

   // Подзаглавие: Числови въпроси по-долу
   Колко е 2+2? {#4}

Име на въпроса:
Може да бъде зададено име на въпроса, като то се въведе най-отгоре и се затвори с двойно двуеточие.

   ::Kanji произход:: От коя държава произхождат японските йероглифи? {=Китай}

   ::Денят на Благодарността::Американският празник Ден на Благодарността се празнува на {~втория ~третия =четвъртия} четвъртък на ноември.

Ако няма посочено име на въпроса, целият въпрос ще бъде използван като име по подразбиране.

Обратна връзка/коментар:
Допълнителен коментар може да бъде добавен за всеки отговор, чрез изписване след отговора на знакът за номер (#), последван от коментара.

   Какъв е отговорът на този въпрос с множествен отговор?{
   ~грешен отговор#коментар на грешния отговор
   ~друг грешен отговор#коментар на другия грешен отговор
   =верен отговор#Много добре!}

   Кой е погребан в гробницата на Грант?{
   =никой#отличен отговор!
   =нито един#отличен отговор!}

   Грант е погребан в гробницата на Грант.{ГРЕШНО#Никой не е погребан в гробницата на Грант.}

За въпроси с множествен отговор, коментарната реплика се изписва само за отговора, който курсистът е избрал. За кратък отговор, коментар се появява, само когато курсистът е въвел съответния верен отговор. За въпроси Вярно- Грешно, въведената коментарна реплика се запазва и ще бъде изписана ако курсиста избере грешния отговор. Така че в последно приведения пример, курсистът ще види коментарната реплика само ако избере ВЯРНО като отговор.

Процентно оценяване на отговорите:
Тази опция е активна за въпроси с множествен отговор, както и за въпроси с кратък отговор. Процентно оценяване на отговорите може да бъде включено чрез прибавяне на тилда (за множествен отговор) или знак за равенство (за кратък отговор), с желания процент, ограден със знаци за процент (т.е., %50%). Тази опция може да се комбинира с коментарна реплика.

   Труден въпрос.{~грешен отговор ~%50%половин кредит отговор =цял кредит отговор}

   ::Градът на Исус::Исус Христос бил от {
   ~Йерусалим#Той е бил важен град, но е грешен отговор.
   ~%25%Витлеем#Там се е родил, но не е израстнал там.
   ~%50%Галилея#Трябва да сте по - конкретни.
   =Назарет#Да! Точно така!}.

   ::Градът на Исус:: Исус Христос бил от {
   =Назарет#Да! Точно така!
   =%75%Назерет#Да, но е грешно изписано.
   =%25%Витлеем#Там се е родил, но не е израстнал там.}

Обърнете внимание, че последните два примера са за един и същ въпрос, но първия е с множествен отговор, а втория с кратък отговор.

Имайте предвид, че можете да специфирате процент на отговор, който НЕ Е достъпен през интерфейса на браузъра. Такива оценки ще се калкулират коректно (според зададената стойност, когато са импортнати), и ще се изписват нормално на курсиста, който минава теста. Но подобни отговори няма да се изпиват коректно на учителите, когато се опитват да ги редактират през интерфейса за редактиране на въпроси в Moodle. Падащото меню позволява избор на фиксирани стойности и ако стойността на отговора не пасва точно на някоя от тях, тогава няма да бъде изписана коректно. Ако редактирате такъв тип въпрос през интерфейса на браузъра, стойността на отговора ще бъде променена на тази, която е на дисплея.

Избор на текстов формат за въпроса
Текстът на въпроса (само) може да бъде форматиран по няколко начина. Достъпните за момента формати са moodle (Moodle авто-формат), html (HTML формат), plain (Обикновен текстов формат) и markdown (Markdown формат). Форматът се специфира в квадратни скоби веднага преди текста на въпроса. Повече информация за текстовия формат в Moodle.

[markdown]*Американският празник на Благодарността* се празнува на {
     ~втория
     ~третия
     =четвърия
   } четвъртък на ноември.  

Множествени отговори:
Опцията за множествени отговори се използва за въпроси от този тип, когато два или повече отговори трябва да бъдат избрани, за да се получи целия кредит от въпроса. Опцията се активира чрез задаване на частични оценки на множествените отговори, като не се позволява единичен отговор да носи пълния кредит.

   Кои двама души са положени в гробницата на Грант? {
     ~Никой
     ~%50%Грант
     ~%50%Съпругата на Грант
     ~Бащата на Грант }

Забележете, че няма знак за равенство (=) при нито един отговор, както и че общо отговорите не дават повече от 100%, в противен случай Moodle ще даде грешка. За да се избегне възможността курсистите автоматично да изкарват 100% като просто маркират всички отговори, най- добре е да включите грешни отговори с негативни проценти.

   Кои двама души са положени в гробницата на Грант? {
     ~%-50%Нито един
     ~%50%Грант
     ~%50%Съпругата на Грант
     ~%-50%бащата на Грант }

Специални символи ~ = # { } :
Тези символи ~ = # { } контролират работата на този филтър и не могат да бъдат използвани като нормални текстови символи във въпросите. Тъй като тези символи имат специална роля в определянето на работата на филтъра, те се наричат "контролни символи". Но понякога може да Ви се наложи да използвате някой от тези символи, примерно за да изпишете математическа формула във въпрос. Начинът да се заобиколи проблема е да се "избягват" контролните символи. Това означава да се слага наклонена черта (\) преди контролен символ, така че филтърът да разбере, че го използвате като текстов символ, а не като контролен. Например:

   Кой отговор е равен на 5? {
     ~ \= 2 + 2
     = \= 2 + 3
     ~ \= 2 + 4 }

   ::GIFT контролни символи::
   Кой от следващите НЕ Е контролен символ за GIFT формат? {
    ~ \~   # \~ е контролен символ.
    ~ \=   # \= е контролен символ.
    ~ \#   # \# е контролен символ.
    ~ \{   # \{ е контролен символ.
    ~ \}   # \} е контролен символ.
    = \   # Правилно! \ (наклонена черта) не е контролен символ. НО,
          се използва за избягване на контролните символи.
   }

Когато въпросът е въведен, наклонената черта се премахва и не се сейва в Moodle.

Други опции:
Въпросите с кратък отговор могат да бъдат направени да са чувствителни към големи и малки букви чрез смяна на "0" с "1" в следния ред:
$question->usecase = 0; // Ignore case

Други опции са достъпни чрез редактиране на филтъра за импортиранеgift/format.php.

КРЕДИТИ

Този филтър е написан със съдействието на много членове на Moodle общността. Първоначално беше базиран на формата "липсваща дума", който включва код от Мартин Дъджиамас и Томас Роб. Пол Тсучидо Шу написа този филтър през декември 2003 година, комбинирайки повечето предложения за по- ясен формат на въпросите. Името е абревиатура от името "General Import Format Technology" или нещо подобно, което беше прекалено дълго за прост филтър като този, затова е се сведе до GIFT.

GIFT филтър и документация от Пол Тсучидо Шу http://ac.shew.jp. Last updated 27 Feb 2004.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University