Създаване на нов въпрос

Можете да добавяте най-различни типове въпроси към всяка една категория:

Множествен избор

Кратък отговор

  В отговор на зададен въпрос (който може да съдържа и картинка) отговарящият написва дума или фраза. Може да има няколко верни отговора с различна стойност/оценка. Отговорите могат да бъдат или да не бъдат чувствителни към малки/големи букви.

  Повече информация за въпросите с кратък отговор

Числови

  За курсистите числовите въпроси изглеждат по същия начин, както въпросите с кратък отговор. Разликата е, че числовите отговори могат да имат допустима грешка. Това позволява въвеждане на различни отговори в рамките на зададен интервал.

  Повече информация за числовите въпроси

Вярно/Грешно

Съответствие

Вмъкнати (затворени) отговори

Произволен въпрос с кратък съответстващ отговор

Произволен

Описание

  Това не е истински въпрос. Тук просто се изписва някакъв текст (може и графики), който не изисква отговор. Тази опция може да се използва примерно за осигуряване на дадена информация в дадена група въпроси.

  Повече информация за описателните въпроси

Изчислителни

  Изчислителните въпроси предлагат начин за създаване на индивидуални числови въпроси чрез използване на отделна карта, в която са нанесени индивидуални стойности, когато е правен теста.

  Повече информация за изчислителни въпроси

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University