Всеки опит въз основата на предишния

Ако за теста е разрешено многократно преминаване и тази опция е сложена на ДА, тогава всеки нов опит за минаване на теста ще съдържа резултатите от предишния опит. Това позволява приключването на теста с няколко минавания.

Ако искате всеки път да се показва "пресен" тест, тогава изберете Не за тази опция.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University