Директория

    Директорията на ресурсите може да покаже цялото съдържание (включително под-директориите) с файловете на Вашия курс. Така потребителите могат да разглеждат всички тези файлове.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University