HTML Mode

Имате следните възможности:

No HTML
Избягва всички HTML-Tags. Форматирането се извършва чрез WikiWords. В този режим има филтри.
Safe HTML
Някои тагове са позволени и се виждат. Няма активни филтри, които изискват тагове в този режим !
HTML only
Без WikiWords, само HTML. Тази опция позволява ползването на HTML-редактор.

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University