Wiki типове

Има три wiki типове: Учител, Групи, Студент. В допълнение, като всяка друга дейност, wiki-то има груповия режим на Moodle: "No Groups" "Separate Groups" and "Visible Groups". Това води до следната матрица от девет възможности:

No Groups Separate Groups Visible Groups
Teacher Има само едно wiki, което може да се радктира само от преподавателя. Студентите могат да виждат съдържанието. Има само едно wiki за всяка група, което може да се радктира само от преподавателя. Студентите могат да виждат съдържанието само на своята група . Има едно wiki за всяка група, което можеда се редактира само от преподавателя. Студентите могат да виждат съдържанието на wiki-тата на всички групи.
Групи Има само едно wiki. Преподавателят и студентите могат да виждат и редактират това wiki. Има само едни wiki на група. Студентите могат да виждат и редактират wiki-то само на собствената си група. Има само едни wiki на група. Студентите могат да виждат и редактират wiki-то само на собствената си група. Могат да виждат wiki-тата на всички групи.
Студент Всеки студент има свое wiki, което може да се вижда и редактира само от него и преподавателя му. Всеки студент има свое wiki, което само той и учителят му могат да редактират. Студентите могат да виждат wiki-тата на другите в групата си. Всеки студент има свое wiki, което само той и учителят му могат да редактират. Студентите могат да виждат wiki-тата на всички останали студенти в курса.
Освен ако груповите настройки не се определят от курсовите, те могат да се настроят с иконите на групите на страницата на курса,където е направено wiki-то.
  • Преподавателите винаги могат да редактират wiki-тата на курса

Индекс на помощните файлове


1991-2018 © New Bulgarian University